InstagramFacebook

Tilaus- ja sopimusehdot

Näitä ehtoja sovelletaan VAMA Networkin (myöhemmin Palveluntarjoaja) kehittämiin ja tarjoamiin jäsenyksiin, koulutuksiin sekä muihin digitaalisiin tuotteisiin ja palveluihin (myöhemmin Palvelu tai Palvelut), joita tarjotaan Palveluntarjoajan hallinnoimalla alustalla.

Palvelun tilaamalla Asiakas (Palvelun tilaaja tai ostaja) sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Näiden ehtojen lisäksi Palveluihin sovelletaan Palveluntarjoajan sivujen käyttöehtoja sekä tietosuojaselostetta. Palveluihin ja niiden käyttöön sovelletaan aina Suomen lakia riippumatta siitä, mistä maasta Palvelut on tilattu tai missä maassa niitä käytetään.

1. Alusta ja Palvelut

Asiakas saa tilauksen tehtyään alustalle ja Palveluihin käyttöoikeudet, jotka aktivoidaan rekisteröitymisellä tai käyttäjätunnusten luomisella. Asiakas vastaa aina itse antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Käyttöoikeuksien pituus tilattuihin tai ostettuihin Palveluihin ja niihin liittyviin materiaaleihin ilmoitetaan aina Palveluun liittyvällä sivulla ja tilauksesta saatavalla vahvistuksella.

Palvelu ja pääsy alustalle on aina henkilö- tai asiakaskohtainen. Asiakkaalla ei ole oikeutta edelleen luovuttaa Palvelua, mitään siihen liittyviä materiaaleja tai niiden pääsyyn oikeuttavia käyttäjätunnuksia kolmansille.

Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö tai poistaa sellaista materiaalia, joka

  • loukkaa lakia, hyviä tapoja tai kolmansien oikeuksia,
  • haittaa alustan tai Palvelun käyttäjiä, kolmansia tai Palveluntarjoajaa,
  • haittaa tai kuormittaa alustaa, Palvelua tai verkkoa,
  • uhkaa tietoturvaa tai tietosuojaa,
  • on tämän sopimuksen tai muiden palvelun käyttöä koskevien sääntöjen vastaista.

Palveluntarjoajalla on oman harkintansa mukaan oikeus ennalta ilmoittamatta estää Asiakkaan pääsy alustalle tai Palveluun.

Palveluiden tilaaminen ja käyttö voi edellyttää Palveluntarjoajalta henkilötietojen käsittelyä, joka käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan tietosuojaselosteensa mukaisesti.

Palveluntarjoaja varmistaa alustan tietoturvan yleisesti hyväksytyllä tavalla ja pyrkii estämään kolmansien osapuolten luvattoman pääsyn tietojärjestelmiinsä asianmukaisin teknisin ratkaisuin.

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti ja oman harkintansa mukaan muuttaa näitä ehtoja, näihin ehtoihin liittyviä ehtoja, alustaa, Palveluita ja niiden ominaisuuksia sekä lopettaa Palvelun tarjoamisen, joka voi vaikuttaa Palveluiden tai materiaalien saatavilla oloon. Asiakasta informoidaan kaikista olennaisista muutoksista.

2. Hinnat ja maksu

Palvelut myydään alustalla ilmoitetun tilaushetken mukaisin hinnoin. Palvelun tilaamalla Asiakas sitoutuu maksamaan kyseisen Palvelun hinnan. Hinnat sisältävät aina arvonlisäveron.

Koska Palvelut ovat digitaalisia tuotteita, jotka Asiakas saa välittömästi käyttöönsä ja joita Asiakas voi välittömästi hyödyntää, Palveluista maksettuja hintoja ei peruutustilanteissa palauteta Asiakkaalle.

Tilaus on automaattiveloitteinen annettujen korttitietojen avulla siihen asti, kunnes se perutaan. Tilausta voidaan hallinnoida Oma tili -sivulta ja sen voi päättää milloin tahansa. Oma tili -sivu kertoo kuinka pitkään pääsy materiaaleihin on voimassa tilauksen perumisen jälkeen.

Tilauksen voi ostaa uudelleen milloin tahansa ja se voi olla eri pituinen kuin aiempi tilaus.

3. Voimassaolo ja sopimuksen purkuoikeus

Nämä ehdot tulevat voimaan, kun Asiakas sitoutuu niitä noudattamaan Palvelun tilauksen tai oston yhteydessä ja ovat voimassa toistaiseksi.

Molemmilla Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, jos toinen rikkoo tämän sopimuksen velvoitteita tai ehtoja olennaisesti eikä rikkomusta korjata 30 päivän kuluessa siitä, kun asiasta on kirjallisesti toista Osapuolta huomautettu.

Osapuolet vapautuvat sopimusvelvoitteistaan, mikäli jompikumpi Osapuolista ei pysty täyttämään osuuttaan sopimuksesta hänestä riippumattomista tai odottamattomista syistä (Force Majeure). Toista Osapuolta on informoitava esteestä viipymättä.

Purkuoikeus on myös, jos on perusteltuja syitä olettaa, että toinen Osapuoli on siten maksukyvytön, ettei se pysty täyttämään sopimuksen mukaisia velvoitteitaan tai tämä tuomitaan rikoksesta. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus välittömästi myös, jos toinen Osapuoli toimii tavalla, jonka toinen Osapuoli katsoo olevan haitallista imagolleen tai liiketoiminnalleen. Tällaiseksi katsotaan toiminta, joka loukkaa ihmisarvoa, moraalia, hyvää liiketapaa tai on muuten eettisesti epäasiallista.

Sopimuksen purkaminen ei missään tilanteessa vaikuta tämän sopimuksen  4 tai 5 kohtien voimassaoloon.

4. Immateriaalioikeudet

Kaikki alustaan ja Palveluihin liittyvät immateriaalioikeudet ovat Palveluntarjoajan ja sen mahdollisten lisenssinantajien yksinomaista omaisuutta. Näitä ehtoja sovellettaessa immateriaalioikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia, tavaramerkkejä, patentteja, kauppanimiä, liikesalaisuuksia ja kaikkia muita immateriaalioikeuksia riippumatta siitä, voidaanko niitä rekisteröidä vai ei. Nämä ehdot eivät myönnä Asiakkaalle mitään oikeuksia alustan, Palveluiden tai niiden materiaalien immateriaalioikeuksiin.

5. Vastuu

Asiakas vastaa aina yksin kaikista taloudellisista tuloksista, kampanjoiden onnistumisista, myynneistä tai mistä tahansa muista tarkoituksista, mitä varten Asiakas on Palvelun tilannut. Asiakas vastaa yksin siitä, että hänen toimensa ja markkinointinsa on voimassa olevien lakien mukaista. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Palveluntarjoaja vastaa mistään Asiakkaan toimista, markkinoinnista tai sisällöistä, joka rikkoo voimassa olevia lakeja, määräyksiä, immateriaalioikeuksia tai mitään muuta oikeuksia.

Palvelu tarjotaan aina sellaisenaan. Palveluntarjoaja ei takaa alustan tai Palvelun virheetöntä tai keskeytyksetöntä toimivuutta eikä se näin ollen vastaa mistään Asiakkaalle aiheutuvista suorista tai välillisistä vahingoista, jotka voivat aiheutua alustaan tai Palveluun liittyvästä väärästä, puutteellisesta, moniselitteisestä tai tulkinnanalaisesta tiedosta tai niiden käytöstä. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa Asiakkaalle tai kolmansille aiheutuneista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet alustan tai Palveluiden käytöstä tai niiden mahdollisista toimintahäiriöistä, teknisistä ongelmista, haittaohjelmista, katkoksista tai linkeistä. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei Palveluntarjoaja vastaa alustan tai Palvelun toimivuudesta, sisältöön liittyvistä tiedoista tai muista viesteistä tai materiaaleista eikä mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka aiheutuvat alustan tai Palvelun käytön yhteydessä kolmansille osapuolille.

Palveluntarjoaja ei vastaa käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki Asiakkaan käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Asiakkaan tekemiksi. Mikäli Asiakas tulee tietoiseksi käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus vaarantuu, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä välittömästi Palveluntarjoajalle, joka voi oman harkintansa mukaan sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi.

Osapuolet eivät vastaa toisilleen tai kolmansille aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, taloudellisista vahingoista, muissa sopimussuhteissa aiheutuvista häiriöistä, kolmannen osapuolen vaatimuksista tai muusta vaikeasti ennakoitavasta vahingosta. Osapuolet eivät myöskään vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat kolmansilta osapuolilta saaduista puutteellisista tai virheellisistä tiedoista. Palveluntarjoaja ei missään tilanteessa vastaa kummankaan Osapuolen taikka kolmansien aiheuttamista välittömistä, välillisistä, epäsuorista tai muista mahdollisista vahingoista. Palveluntarjoajan enimmäisvastuu on aina rajattu summaan, joka vastaa Asiakkaan tilaamaa, kyseisestä Palvelusta suorittamaa hintaa, johon vaatimus liittyy.

6. Sovellettava laki

Sopimukseen ja sen ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä. Sopimusta ja sitä koskevien ehtojen tulkintaa tai täytäntöönpanoa koskevat erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti neuvotteluteitse. Mikäli asia ei ratkea sopimalla, asian ratkaisee Helsingin käräjäoikeus ensimmäisenä oikeusasteena.

error: Hups! Sisällön tulostaminen ja/tai uudelleenkäyttö on kielletty!